Proves d'accés Centre Autoritzat d'Ensenyaments Elementals de Música "Mestre Palau" de Moncada

Objecte del tràmit

L’alumnat que desitge iniciar els ensenyaments reglats de música, realitzarà una prova mitjançant la qual es valoraran les aptituds de l’aspirant per a cursar aquests ensenyaments.

Així mateix, podrà accedir-se a cada curs dels ensenyaments elementals sense haver cursat els anteriors sempre que, a través d’una prova realitzada davant una comissió d’avaluació designada pel director del centre, l’aspirant demostre posseir els coneixements teoricopràctics, i tècnic-instrumentals, en el cas de música, necessaris per a seguir amb aprofitament els ensenyaments corresponents, valorant-se l’edat idònia.

Qui pot iniciar-ho?

Els ensenyaments elementals de Música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els 8 i els 12 anys, complits l’any natural d’inici i de finalització, respectivament, dels ensenyaments. Per a iniciar els ensenyaments elementals amb menys de huit anys o més de dotze, es consultaran amb el centre les instruccions a seguir.

Termini de presentació

INSCRIPCIÓ: a partir del 12 de juny de 2023
PROVES DE NIVELL: Setembre (data a concretar)