Preparació Proves d'Accés Conservatori Professional

El curs de preparació de proves d’accés al conservatori te com a objectiu, la preparació de l’alumnat per afrontar amb èxit l’examen d’ingrés a un conservatori professional de música.

Durant aquest curs els alumnes es centraran a treballar els continguts exigits en aquestes proves, amb la finalitat d’adquirir les destresses per superar-los amb èxit, preparant els tres apartats que componen les proves:

  1. Llenguatge musical
  2. Instrument
  3. Lectura a primera vista

La metodologia utilitzada es basa en un aprenentatge de la música, fomentant la col·laboració i el desenvolupament a través de l’experiència. Utilitzant diferents activitats per a reforçar la teoria musical, la pràctica dels conceptes, a més de la realització de proves i exàmens d’un nivell semblant al que afrontaran en la prova d’accés.

Objectius

Preparar a l'alumnat per afrontar amb èxit les proves d'accès al conservatori professional de música.

Desenvolupar les habilitats i els coneixements rítmics i d'entonació exigits en aquest nivell

Desenvolupar la capacitat auditiva a través de l'escolta, amb la finalitat de realitzar correrectament un dictat musical.

Desenvolupar les habilitats socials, formals i artistiques per a la interpretació de música en viu.

Metodologia

Teoria Musical

Entonació

Instrument

Educació auditiva

Conjunt instrumental

Lectures rítmiques i melòdiques

Audicions i festivalS