Autoritze CENTRE ARTÍSTIC MUSICAL MONCADA a fer ús del material fotogràfic i audiovisual de l’activitat CONCURS JOVES INTERPRÈTS “RAFAEL ALABORT”. Les imatges podran ser usades per a: Difusió d’activitats i esdeveniments a través de la pàgina web, blog i xarxes socials de l’entitat; Informes, memòries i projectes de l’associació; Documents i material gràfic imprés com a cartells, fullets i manuals. L’entitat es compromet al fet que la utilització d’aquestes imatges en cap cas suposarà un mal a l’honra i intimitat del menor, ni serà contrària als interessos dels menors, respectant la normativa en matèria de protecció de dades, imatge i protecció jurídica del menor.

r

CONFORMITAT. De conformitat el que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (BOE 294 de 6 de desembre), se l’informa del següent: – Les dades personals recollits per mitjà d’aquesta sol·licitud seran tractats de manera confidencial. – La finalitat del tractament és la inscripció, gestió de participació i diplomes. – Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en info@musicalmoncada.es. – El responsable del tractament de la informació CENTRE ARTÍSTIC MUSICAL MONCADA Carrer Major 14, Moncada (València).