El Centre Artístic Musical de Moncada, al novembre de 2016 obri les portes de la seua aula virtual a tots els alumnes del centre.

L’aula virtual és un projecte que acull totes les novetats tecnològiques per a la fomentació de la música sense barreres espacio-temporals a un nivell més personalitzat i amb el suport de la figura del tutor virtual.

Gràcies al departament de sensibilització musical, llenguatge musical i en col·laboració amb el departament de pedagogia al maig de 2015 van emprendre aquest gran projecte generant cursos específics per a cada assignatura del centre (música per a crèixer, guarderia musical, jardins i iniciació musical, llenguatge musical, orquestra, banda i totes les nostres especialitats instrumentals), en el qual cada alumne trobarà material de reforç, de treball i d’ajuda a la seua formació musical amb la utilització de les noves tecnologies mitjançant la utilització d’un ordinador, *tablet o mòbil. Sempre guiats per la figura del tutor virtual encarregat de portar un seguiment personalitzat de l’avanç de l’alumne en els continguts i recursos per a aconseguir els objectius de cada curs.

 A més, es llança el curs d’alt rendiment per a la preparació de les Proves d’Accés als Ensenyaments Professionals de música. En el qual trobaran tot el material curricular, al costat de lectures melòdiques i rítmiques, exercicis pràctics i dictats que seran supervisats pel tutor virtual.