AUTORITZACIÓ PER A la PUBLICACIÓ D’IMATGES DE MENORS PER *CENTRE *ARTISTIC MUSICAL DE MONCADA
Amb la inclusió de les noves tecnologies dins de les comunicacions, publicacions i accions comercials que pot realitzar Centre *Artístic Musical de Moncada i la possibilitat que en aquests puguen aparéixer imatges dels vostres fills durant la realització dels serveis contractats.
I atés que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, Centre *Artístic Musical de Moncada, demana el consentiment als pares o tutors legals per a poder publicar les imatges en les quals apareguen individualment o en grup que amb caràcter comercial es puguen realitzar als xiquets i xiquetes, en les diferents seqüències i activitats realitzades en les nostres instal·lacions i fora de les mateixes en activitats contractades amb la nostra empresa.
· La pàgina web i perfils en xarxes socials de l’empresa.
· Filmacions destinades a difusió comercial.
· Fotografies per a revistes o publicacions d’àmbit relacionat amb el nostre sector.

CONSENTIMENT EXPRÉS CLIENTS
En llaures a donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i seguint les Recomanacions i Instruccions emeses per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (A.E.P.D.),

S’INFORMA:
– Les dades de caràcter personal sol·licitats i facilitats per vosté, són incorporats un fitxer de titularitat privada el responsable de la qual i únic destinatari és Centre *Artístic Musical de Moncada.
– Només seran sol·licitats aquelles dades estrictament necessàries per a prestar adequadament els serveis sol·licitats, podent ser necessari recollir dades de contacte de tercers, com ara representants legals, tutors, o persones a càrrec designades per aquests.
– Totes les dades recollides compten amb el compromís de confidencialitat, amb les mesures de seguretat establides legalment, i en cap concepte són cedits o tractats per terceres persones, físiques o jurídiques, sense el previ consentiment del client, tutor o representant legal, excepte en aquells casos en els quals fora imprescindible per a la correcta prestació del servei.
– Una vegada finalitzada la relació entre l’empresa i el client les dades seran arxivades i conservades, durant un període temps mínim de 4 anys, després de la qual cosa seguirà arxivat o en defecte d’això seran retornats íntegrament al client o autoritzat legal.
– Les dades que facilite seran inclosos en el Tractament denominat Clients de *Centre *Artístic Musical de Moncada, amb la finalitat de gestió del servei contractat, emissió de factures, contacte…, totes les gestions relacionades amb els clients i manifest el meu consentiment. També se m’ha informat de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit a *Centre *Artístic Musical de Moncada amb domicili en *Carrer *Major, 14 Moncada 46113 – València.
– Les dades personals siguen cedits per *Centre *Artístic Musical de Moncada a les entitats que presten serveis a aquesta.